Печат

ВТОРИ ОБЛАСТЕН НАУЧЕН КОНКУРС “НАУКАТА НА ЖИВО“

Конкурсът за научен проект е създаден по инициатива на Консултативен съвет към Младежки център - Добрич и цели насърчаване интереса на децата и младите хора към науката и образованието. Изготвените проекти, визуализиращи избрана от участника научна област, ще участват в изложение на 13 април в голямото фоайе на Младежки център - Добрич, по време на което ще бъдат оценени.

Р Е Г Л А М Е Н Т

Целта на конкурса e:

 • Децата и младите хора да покажат своите умения и знания
 • Да се стимулира  интереса към науката и образованието
 • Да се стимулира творческия потенциал на децата и младите хора
 • Да се насърчат иновативните методи в образователния процес
 • Да се насърчи екипното взаимодействие между ученици и учители

І. Условия за участие:
1. Право на участие в конкурса  имат деца и младежи от област Добрич  на възраст от 7 до 19 години,  разпределени в три възрастови групи:
І група             7 - 10 години; 
ІІ група         11 - 14 години;
ІІІ група       15 - 19 години;

ІІ. Техника:

Проектите трябва да са изготвени индивидуално или екипно (до 3 участника в отбор), с подкрепата на ментор (преподавател от учебното заведение, в което е учащ участника).  Проектът трябва да визуализира определена научна идея, избрана от следните области: химия, физика, технологии и предприемачество, ботаника, екология, биология, география, история, астрономия.

Участниците могат да работят с материали по избор, като целта е да се постигне триизмерна визуализация на идеята.

ІІІ. Всеки проект участващ в конкурса трябва да бъде представен чрез:
1. Кратко обяснение на проекта (до 3 минути)

2. Изисквания към проектите:

 • ПРОЕКТИТЕ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СА ИЗРАБОТЕНИ ПОД ФОРМАТА НА МАКЕТ   ИЛИ   ЕКСПЕРИМЕНТ

3. Проектите трябва да бъдат придружени от следната информация:

 • Име на проекта;
 • Трите имена на изработилия/те;
 • Дата и година на раждане;
 • Точен адрес;
 • Учебно заведение;
 • Научен ръководител/ментор;
 • Адрес за кореспонденция (e-mail); телефон;
 • Научна област, която е свързана с проекта

ІV. Награди: ще бъдат връчени грамоти за участие, поощрителни награди и призови места във всяка възрастова група. Журирането ще се извърши от специалисти в определени научни области и младежи от Консултативния съвет към Младежки център - Добрич.

V. Записване за участие в конкурса, със заявка до  29  март 2019 година на имейл адрес - mcdobrich@mc-dobrich.org

Проектите се представят и журират в деня на изложението, което ще се проведе на 13 април. Откриване в 10:30 часа. Участниците следва да бъдат със своите проекти в Младежки център - Добрич, голямо фоайе в 10:00 часа.

VІ. Резултатите ще бъдат обявени на сайтовете на Младежки център - Добрич

www.mc-dobrich.org, www.ycd.bg и facebook: Младежки център - Добрич.

Награждаването ще се осъществи в края на изложението.

Адрес за кореспонденция:
Общински младежки център
пл. ”Стария орех” №1, ПК 15
9300 гр. Добрич

За информация:
058 602 691
0884 311 430  Маргарита Ганчева - организатор
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
www.mc-dobrich.org

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

„Науката на живо“

Трите имена на участника/участниците: …………………………………………………………………………………………………….

Адрес: ……………………………………………………………………………………………

Телефон: ……………………………………    e-mail: ………………………………………..

Адрес: ……………………………………………………………………………………………

Телефон: ……………………………………   e-mail: …………………………………...........

Адрес: ……………………………………………………………………………………………

Телефон: ……………………………………    e-mail: ………………………………………..

Възрастова група: …………………………

Училище:………………………………………………………………………………………..

Научен ръководител: …………………………………………………………………………………………………….

телефон: ……………………………………    e-mail: ………………………………………...

Име на проекта:………………………………………………………………………………...

Научна област:…………………………………………………………………………………

Кратко описание на проекта:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният

родител……………………………………………………………………………………………………………..

(трите имена на родителя/настойника)

Заявявам, че съм съгласен синът ми/дъщеря ми ………………………………………………………………………………………………………………………..

(трите имена на детето)

клас…..., училище………………………………………………………………., възраст…………...

адрес:…………………………………………… e-mail:…………………………,  да участва във Втори областен научен конкурс „Науката на живо“, организиран от Младежки център – Добрич.

Декларирам, че доброволно предоставям личните данни в настоящата декларация по смисъла на ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. и Закон за закрила на детето. Личните данни в настоящата декларация се събират и обработват само и единствено за организиране и провеждане на горепосочения конкурс.

С участието във Втори областен научен конкурс „Науката на живо“ се съгласявам снимковия  материал да бъде използван за отразяване и популяризиране на конкурса и съхранен за архив.

Информиран/а съм за правото да оттегля по всяко време част или цялото ми съгласие, като за целта трябва да подам писмено заявление.

Дата:...........................................

Подпис на родителя/настойника:................................................

(Следващата графа се попълва САМО от навършили 16 години)

Долуподписаният..........................................................................................................................

Декларирам, че имам навършени 16 (шестнадесет) години и доброволно съм предоставил(а) личните данни в настоящата декларация, по смисъла на ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. и Закон за закрила на детето.

Дата:....................................

Подпис:.........................................

Как да ни откриете

гр.Добрич, пл. Стария орех 1
Телефони: 058 602 535;
058 600 148; 058 602 691
e-mail:
mcdobrich@mc-dobrich.org

map